amazon
KVKK Bilgi Menü

Online Destek Bölümü Aydınlatma Metni

 

Ariş Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Online Destek Bölümü Aydınlatma Metni

Biz, Ariş Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş. (“Ariş Pırlanta”) olarak, kişisel
verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi
icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve
bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel
verilerinizi koruyoruz.
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.
Maddesi kapsamında,
https://www.arispirlanta.com/ internet sitesinin Online
Destek
bölümünde iletişim kurabilmeniz amacıyla mesajınızı iletebilmek için
bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu
sıfatıyla
Ariş Pırlanta tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla
hazırlanmıştır.
İşbu Aydınlatma Metni ile
Ariş Pırlanta’nın kimliği (KVKK 10.a), bizimle
paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği
(KVKK 10.b),
işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği
(KVKK
10.c)
, veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip
olduğunuz haklarınız
(KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi
amaçlamaktayız.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)
İşbu internet sitesi, Ariş Hediyelik Eşya San. Ve Tic. A.Ş.’ye ait olup, tarafımızla
paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Ariş Hediyelik Eşya
San. Ve Tic. A.Ş. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)
İnternet sitesi kullanıcılarının bizimle hızlı bir şekilde iletişime geçmesine imkân
tanımak, bunu da mümkün olan en kolay şekilde sağlayabilmek ve soru ile
taleplerinizi hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla

https://www.arispirlanta.com/ alan adlı internet sitesinin ana sayfasında Online
Destek Bölümünde iletilerinizi bizimle paylaşabileceğiniz bir alan oluşturduk.

35
İşbu alanda size hitap edebilmemiz ve iletinize konu hususu araştırabilmemiz
için adınızı-soyadınız, sizinle irtibat kurabilmek ve/veya iletiniz hakkında size
bilgi vermek ya da iletinize cevap verebilmek için e-posta adresinizi, yine size
daha net, doğru ve en iyi şekilde cevap verebilmek amacıyla çeşitli araştırmalar
yapabilir ve bu araştırmalarda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu
bölümde ayrıca iletinizin detaylarını bizimle paylaşabileceğiniz mesajlarınız
bulunmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)
Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, talebiniz hakkında işlem
yapabilmek ve talebinize konu işlemi gerçekleştirebilmemiz için, gerekli olduğu
ölçüde, şirketimiz bünyesinde görevli ve iletinize konu ilgili bölümden sorumlu
çalışma arkadaşlarımızla, bunlara ilaveten ayrıca ticari risklerimizin tespit ve
analiz edilebilmesi, olası hukuki yükümlülüklerimizin anlaşılması için bizimle
gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan ilgili tedarikçilerimiz ve bizden bağımsız
ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm/iş
ortaklarımızla ve yine gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve
kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)
Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme
alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca
yine talebiniz mevcut ve/veya olası bir sözleşme ilişkisi ile ilgili ise “bir
sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki
sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili ise “veri
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve
son olarak da talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi, kullanılması veya
korunması” hukuki sebebi ile
https://www.arispirlanta.com/ alan adlı internet
sitesinin
Online Destek bölümünden paylaşılmak suretiyle tamamen veya
kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)
Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde
kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
36
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme;

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme;

d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme;

f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e)
bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;

g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi
nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Ariş Hediyelik Eşya San. ve Tic.
A.Ş.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız
KVKK Talep Formu’muzu
kullanabilirsiniz.
Yayım Tarihi: 17.08.2020

 

Ariş Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Online Destek Bölümü Aydınlatma Metni

Biz, Ariş Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş. (“Ariş Pırlanta”) olarak, kişisel
verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi
icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve
bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel
verilerinizi koruyoruz.
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.
Maddesi kapsamında,
https://www.arispirlanta.com/ internet sitesinin Online
Destek
bölümünde iletişim kurabilmeniz amacıyla mesajınızı iletebilmek için
bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu
sıfatıyla
Ariş Pırlanta tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla
hazırlanmıştır.
İşbu Aydınlatma Metni ile
Ariş Pırlanta’nın kimliği (KVKK 10.a), bizimle
paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği
(KVKK 10.b),
işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği
(KVKK
10.c)
, veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip
olduğunuz haklarınız
(KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi
amaçlamaktayız.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)
İşbu internet sitesi, Ariş Hediyelik Eşya San. Ve Tic. A.Ş.’ye ait olup, tarafımızla
paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Ariş Hediyelik Eşya
San. Ve Tic. A.Ş. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)
İnternet sitesi kullanıcılarının bizimle hızlı bir şekilde iletişime geçmesine imkân
tanımak, bunu da mümkün olan en kolay şekilde sağlayabilmek ve soru ile
taleplerinizi hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla

https://www.arispirlanta.com/ alan adlı internet sitesinin ana sayfasında Online
Destek Bölümünde iletilerinizi bizimle paylaşabileceğiniz bir alan oluşturduk.

35
İşbu alanda size hitap edebilmemiz ve iletinize konu hususu araştırabilmemiz
için adınızı-soyadınız, sizinle irtibat kurabilmek ve/veya iletiniz hakkında size
bilgi vermek ya da iletinize cevap verebilmek için e-posta adresinizi, yine size
daha net, doğru ve en iyi şekilde cevap verebilmek amacıyla çeşitli araştırmalar
yapabilir ve bu araştırmalarda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu
bölümde ayrıca iletinizin detaylarını bizimle paylaşabileceğiniz mesajlarınız
bulunmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)
Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, talebiniz hakkında işlem
yapabilmek ve talebinize konu işlemi gerçekleştirebilmemiz için, gerekli olduğu
ölçüde, şirketimiz bünyesinde görevli ve iletinize konu ilgili bölümden sorumlu
çalışma arkadaşlarımızla, bunlara ilaveten ayrıca ticari risklerimizin tespit ve
analiz edilebilmesi, olası hukuki yükümlülüklerimizin anlaşılması için bizimle
gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan ilgili tedarikçilerimiz ve bizden bağımsız
ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm/iş
ortaklarımızla ve yine gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve
kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)
Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme
alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca
yine talebiniz mevcut ve/veya olası bir sözleşme ilişkisi ile ilgili ise “bir
sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki
sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili ise “veri
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve
son olarak da talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi, kullanılması veya
korunması” hukuki sebebi ile
https://www.arispirlanta.com/ alan adlı internet
sitesinin
Online Destek bölümünden paylaşılmak suretiyle tamamen veya
kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)
Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde
kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
36
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme;

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme;

d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme;

f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e)
bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;

g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi
nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Ariş Hediyelik Eşya San. ve Tic.
A.Ş.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız
KVKK Talep Formu’muzu
kullanabilirsiniz.
Yayım Tarihi: 17.08.2020

Gamze D.

Gamze D.
Merhaba 👋

Aradığınız bir ürün varsa, size hemen yardımcı olabilirim. 💎 
16:44
Whatsapp'dan Bilgi Al Whats’App Bölümü Aydınlatma Metni
×
Ariş Pırlanta