amazon
KVKK Bilgi Menü

Kişisel Veri Başvuru Formu

 

ARİŞ HEDİYELİK EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
 

KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU

İndirmek için tıklayınız.

GENEL AÇIKLAMALAR
Haklarınız

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde,
ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (bundan sonra “Başvuru
Sahibi” olarak anılacaktır), kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini
öğrenme
(KVKK 11.1.a), işlenen kişisel veriler varsa bunlar hakkında bilgi talep
etme
(KVKK 11.1.b), kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaçlar
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
(KVKK 11.1.c), yurt içinde
veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
(KVKK 11.1.ç),
kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme
(KVKK 11.1.d), Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar
çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
(KVKK
11.1.e),
yukarıda (d) ve (e) bentlerinde uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
(KVKK 11.1.f), işlenen
verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
(KVKK
11.1.g)
, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
(KVKK 11.1.ğ) gibi bir takım
haklar tanınmıştır.
İşbu kapsamdaki taleplerinizi
Ariş Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.’ye aşağıda
detaylı olarak açıklanan usul ve yöntemlerle iletebilirsiniz. Taleplerinize daha
hızlı ve doğru bilgiler verebilmemiz ve talepleriniz doğrultusunda daha etkin bir
aksiyon alabilmemiz için sizin için hazırlamış olduğumuz hazır Başvuru
Formu’nu doldurarak bize iletebilirsiniz.
Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ’in 5’inci maddesi uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak
başvuruların
Türkçe yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu
(“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi
gerekmektedir.


Başvuru Kanalları
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılabileceğine ilişkin
bilgiler verilmektedir.

Yazılı Başvuru
(Başvuru sahibinin
kimliğini tevsik edici
belge ile şahsen
başvurusu)
NURUOSMANİYE
ŞEREFEFENDİ SOK. NO.27
FATİH/İSTANBUL
Zarfın üzerine
“KVKK Bilgi Talebi”
yazılacaktır.
Noter Kanalıyla NURUOSMANİYE
ŞEREFEFENDİ SOK. NO.27
FATİH/İSTANBUL
Tebligatın konu
kısmına “KVKK Bilgi
Talebi”
yazılacaktır.
Kayıtlı Elektronik
Posta (KEP) Yoluyla
[email protected] E-posta’nın konu
kısmına
“KVKK Bilgi Talebi”
yazılacaktır
Güvenli elektronik
imza,
Mobil İmza ya da
Sistemimizde kayıtlı
E-posta adresi
yoluyla
[email protected]

Başvuru Usulü
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ(10/03/2018 tarih
ve 30356 sayılı R.G.) uyarınca başvurularınızda (a)
adınızın, soyadınızın ve
imzanızın
, (b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası,
yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarasının,

(c) tebligata esas yerleşim yerinizin veya iş yeri adresinizin, (ç) varsa
bildirime esas elektronik posta adresinizin, telefonunuzun ve faks
numarasının,
(d) talep konusunun ve ayrıca konuya ilişkin bilgi ve
belgelerinizin
başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, yetkili makamlar tarafından
düzenlenmiş veya onaylanmış ve
Kanun kapsamında başvuru yapmaya
yetkili olduğunuzu gösteren
belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi /vasisi
olduğunu gösterir belge, kişisel verileriniz kapsamında talepte bulunma yetkisini
açıkça içerir vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz.
Kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki Başvuru Formu’nu kullanabilirsiniz.
Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek
hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin
sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat
(nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.
Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve
güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz
konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet
kabul etmemektedir.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci
fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten
itibaren en geç otuz gün içinde yazılı olarak ücretsiz yanıtlandırılacaktır. Ancak,
yazılı cevap verilecek durumlarda on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on
sayfayı geçen her bir sayfa için
Kurulca belirlenen işlem ücreti (1 TL)
alınacaktır. 

 

ARİŞ HEDİYELİK EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
 

KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU

İndirmek için tıklayınız.

GENEL AÇIKLAMALAR
Haklarınız

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde,
ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (bundan sonra “Başvuru
Sahibi” olarak anılacaktır), kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini
öğrenme
(KVKK 11.1.a), işlenen kişisel veriler varsa bunlar hakkında bilgi talep
etme
(KVKK 11.1.b), kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaçlar
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
(KVKK 11.1.c), yurt içinde
veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
(KVKK 11.1.ç),
kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme
(KVKK 11.1.d), Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar
çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
(KVKK
11.1.e),
yukarıda (d) ve (e) bentlerinde uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
(KVKK 11.1.f), işlenen
verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
(KVKK
11.1.g)
, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
(KVKK 11.1.ğ) gibi bir takım
haklar tanınmıştır.
İşbu kapsamdaki taleplerinizi
Ariş Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.’ye aşağıda
detaylı olarak açıklanan usul ve yöntemlerle iletebilirsiniz. Taleplerinize daha
hızlı ve doğru bilgiler verebilmemiz ve talepleriniz doğrultusunda daha etkin bir
aksiyon alabilmemiz için sizin için hazırlamış olduğumuz hazır Başvuru
Formu’nu doldurarak bize iletebilirsiniz.
Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ’in 5’inci maddesi uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak
başvuruların
Türkçe yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu
(“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi
gerekmektedir.


Başvuru Kanalları
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılabileceğine ilişkin
bilgiler verilmektedir.

Yazılı Başvuru
(Başvuru sahibinin
kimliğini tevsik edici
belge ile şahsen
başvurusu)
NURUOSMANİYE
ŞEREFEFENDİ SOK. NO.27
FATİH/İSTANBUL
Zarfın üzerine
“KVKK Bilgi Talebi”
yazılacaktır.
Noter Kanalıyla NURUOSMANİYE
ŞEREFEFENDİ SOK. NO.27
FATİH/İSTANBUL
Tebligatın konu
kısmına “KVKK Bilgi
Talebi”
yazılacaktır.
Kayıtlı Elektronik
Posta (KEP) Yoluyla
[email protected] E-posta’nın konu
kısmına
“KVKK Bilgi Talebi”
yazılacaktır
Güvenli elektronik
imza,
Mobil İmza ya da
Sistemimizde kayıtlı
E-posta adresi
yoluyla
[email protected]

Başvuru Usulü
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ(10/03/2018 tarih
ve 30356 sayılı R.G.) uyarınca başvurularınızda (a)
adınızın, soyadınızın ve
imzanızın
, (b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası,
yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarasının,

(c) tebligata esas yerleşim yerinizin veya iş yeri adresinizin, (ç) varsa
bildirime esas elektronik posta adresinizin, telefonunuzun ve faks
numarasının,
(d) talep konusunun ve ayrıca konuya ilişkin bilgi ve
belgelerinizin
başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, yetkili makamlar tarafından
düzenlenmiş veya onaylanmış ve
Kanun kapsamında başvuru yapmaya
yetkili olduğunuzu gösteren
belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi /vasisi
olduğunu gösterir belge, kişisel verileriniz kapsamında talepte bulunma yetkisini
açıkça içerir vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz.
Kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki Başvuru Formu’nu kullanabilirsiniz.
Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek
hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin
sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat
(nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.
Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve
güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz
konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet
kabul etmemektedir.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci
fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten
itibaren en geç otuz gün içinde yazılı olarak ücretsiz yanıtlandırılacaktır. Ancak,
yazılı cevap verilecek durumlarda on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on
sayfayı geçen her bir sayfa için
Kurulca belirlenen işlem ücreti (1 TL)
alınacaktır. 

Gamze D.

Gamze D.
Merhaba 👋

Aradığınız bir ürün varsa, size hemen yardımcı olabilirim. 💎 
16:44
Whatsapp'dan Bilgi Al Whats’App Bölümü Aydınlatma Metni
×
Ariş Pırlanta