Ariş
Yuvarlak Kesim

Yuvarlak Kesim

Prenses Kesim

Prenses Kesim

Zümrüt Kesim

Zümrüt Kesim

Kalp Kesim

Kalp Kesim

Markiz Kesim

Markiz Kesim

Damla Kesim

Damla Kesim

Oval Kesim

Oval Kesim

Montür

Montür

Cushion Kesim

Cushion Kesim

Radiant Kesim

Radiant Kesim

Asher Kesim

Asher Kesim